Có ai hóng Sát Phá Lang 2 như em không, không có Chung Tử Đơn nhưng có Tony Jaa thay vào có được không các chế?

Comments